لیست کتابهای موجود در کتابخانه اهل البیت در رابطه با امام موسی بن جعفر علیه السلام

دانلود

رکورد رده بندی دیویی عنوان – پدیدآور – وضعیت نشر
۵۷۶۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۷۳۹‎ و ‎۱۳۲۳ وفاه الامام موسی بن جعفر/ تألیف حسین بن علی آل شیخ.- نجف: مطبعه الاداب، [‎۱۳۶۴ق].
۶۶۰۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۷۴۴‎ و ‎۱۳۳۰ وفا الامام موسی الکاظم “ع”/ تألیف حسین بن محمد بن احمد بن عصفور الدرازی البحرانی.- نجف: المطبعه الحیدریه، ‎۱۳۷۱ق.
۷۷۲۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۶۹۷‎ ح حضرت موسی کاظم (ع) دن قیرخ حدیث/ حق یولوندا یازی قورلو؛ ترجمه حسین سرخابلی.- تهران: بعثت قورلوشو، ‎۱۴۱۲ق.
۱۱۱۲۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ت ‎۶۴۹‎ د داستانهای زندگی از حضرت موسی بن جعفر (ع)/ رضا تقوی دامغانی.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ‎۱۳۶۸.
۱۲۵۷۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۸۷۷‎ ز زندگانی حضرت ابا ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم علیه‌السلام، از دوره کامل زندگانی چهارده معصوم/ اقتباس و نگارش عمادالدین حسین اصفهانی شهیر به عمادزاده.- تهران: مهر آئین، ‎۱۳۴۰.
۱۲۹۵۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۶۹۱‎ ش شرح زندگی موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا/ تالیف احمد مغنیه؛ ترجمه و نگارش جعفر غضبان.- تهران: مجله ماه نو، ‎۱۳۳۸.
۱۳۹۳۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ش ‎۹۳۸‎ پ پرواز در زنجیر: داستان زندگی حضرت امام موسی کاظم (ع)/ بازآفریده رضا شیرازی.- تهران: پیام آزادی، ‎۱۳۷۲.
۱۸۲۷۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۷۳۴‎ س سخنان حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام/ محمدتقی حکیم.- ویرایش ‎۲.- تهران: اسلامی، ‎۱۳۶۱.
۱۸۸۹۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۶۶۵‎ ز زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام/ تالیف اکبر نواب شیرازی.- شیراز: کتابخانه جهان نما، ‎۱۳۲۰.
۲۲۱۸۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۲۴۷‎ ت تعالیم امام هفتم (علیه‌السلام) به زبان دعا و حدیث/ تالیف حسن کافی.- [تهران]: سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر نمایندگی، ‎۱۳۷۲.
۲۲۸۳۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ض ‎۸۴‎ ز زبده الاثر در شرح زندگی حضرت موسی بن جعفر (ع)/ تالیف مصطفی ضیائیان.- سبزوار.
۲۵۴۵۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۵۷۲‎ ح حیاه الامام موسی بن جعفر (علیهاالسلام)/ لمولفه باقر شریف القرشی.- النجف: مطبعه النجف، ۱۳۷۸ – ‎۱۳۹۰ق.
۲۶۹۱۳ ۲۹۷‎ /۹۵۷ ح ‎۲۶۲‎ د درر الکلام من اقوال الامام علی بن موسی الرضا/ مولف و مترجم حسین حائری کرمانی.- ‎۱۳۶۳.
۲۷۴۶۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۳۷۸‎ ز زندگانی حضرت موسی بن جعفر (ع)/ تالیف ابوالقاسـم سحاب.- تهران، ‎۱۳۷۰ق.
۲۷۸۱۶ ۲۹۷‎ /۹۵۷ م ‎۶۹۱‎ ش شخصیت حضرت رضا و موسی الکاظم/ اثر محمد جواد مغنیه؛ ترجمه جعفر غضبان.- تهران: اردیبهشت، ‎۱۳۷۹ق.
۳۲۰۶۲ ۲۹۷‎ /۲۱۲ ع ‎۵۵۵‎ م مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها/ [ابوالحسن العریضی]؛ تحقیق و جمع مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاءالتراث.- مشهد: المؤتمر العالمی للامام الرضا علیه‌السلام، ‎۱۴۰۹ق.
۳۴۶۲۳  م ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۶۷۲‎ م مسند الامام الکاظم ابی الحسن موسی بن جعفر (ع)/ جمعه و رتبه عزیزالله العطاردی.- مشهد: المؤتمر العالمی للامام الرضا (ع)، ‎۱۴۰۹ق.
۳۷۴۷۱  م ۲۹۷‎ /۹۵۶ ۰۱۶ الف ‎۸۸۵‎ ک کتابنامه امام هفتم (ع)/ ناصرالدین انصاری.- مشهد: کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، ‎۱۳۶۷.
۳۸۴۵۴ ۲۹۷‎ /۹۵۷ ک ‎۷۵۱‎ گ ‎۱۳۶۸ گزارش سومین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) ویژه بررسی ابعاد شخصیت امام هفتم علیه‌السلام/ تدوین کنگره جهانی حضرت رضا (ع).- مشهد: کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، ‎۱۳۶۹.
۳۹۶۰۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ د ‎۳۵۲‎ س سیره الائمه موسی الکاظم ـ علی الرضا ـ محمد الجواد علیهم‌السلام باسلوب قصص میسر/ محمد رضا عباس الدباغ.- بیروت: دارالمحجه البیضاء.
۴۱۳۲۰  م ۲۹۷‎ /۹۵۶ ش ‎۳۵۸‎ الف احسن التراجم لاصحاب الامام موسی الکاظم علیه‌السلام/ تالیف عبدالحسین شبستری.- مشهد: الموتمر العالمی للامام الرضا علیه‌السلام، ‎۱۴۰۹ق.
۴۳۰۰۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۴۱۹‎ الف الامام الکاظم علیه‌السلام؛ قدوه و اسوه/ المولف محمد تقی المدرسی.- المرکز الثقافی الاسلامی، ‎۱۴۰۶ق.
۴۳۲۵۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ د ‎۳۹۶‎ الف الامام موسی الکاظم علیه‌السلام/ علی محمد علی دخیل.- بیروت: دارالتراث الاسلامی، ‎۱۳۹۴ق.
۴۴۷۳۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۳۳۹‎ س سیری در زندگانی امام هفتم موسی بن جعفر (ع)/ عبدالرسول حجازی.- تهران: غدیر.
۴۴۸۲۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۷۴۵‎ الف امام هفتم موسی بن جعفر (ع) قهرمان اراده و تصمیم/ عقیقی بخشایشی.- قم: نسل جوان.
۴۶۹۳۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۹۵۵ پیشوای هفتم: حضرت امام موسی بن جعفر علیهاالسلام/ از هیئت تحریریه موسسه اصول دین.- قم: در راه حق، ‎۱۳۶۶.
۴۸۵۲۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۵۷۲‎ ت تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیه‌السلام/ تالیف باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمد رضا عطائی.- قم: کنگره جهانی حضرت رضا، ‎۱۳۶۹ -.
۵۰۶۷۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ص ‎۵۷۸‎ ح ئیددینجی امام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام.- تهران: بعثت قورولوشو، ‎۱۳۷۰.
۵۲۹۹۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۹۵۶‎ الف امام موسی بن جعفر (ع) پیشوای آزاده: تحلیلی پیرامون اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی زمان امام هفتم/ نگارش مهدی پیشوائی.- قم: توحید، ‎۱۳۶۰.
۵۶۰۲۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ل ‎۳۹۲‎ الف الامام الکاظم علیه‌السلام/ لجنه تالیف فی دارالتوحید.- [تهران]: دارالتوحید، ‎۱۴۰۳ق.
۵۷۲۲۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ و ‎۱۳۳‎ غ غریو سرخ جسر/ سینا واحد.- تهران: الهام.
۵۷۴۱۱ ۲۹۷‎ /۹۵۷ ر ‎۶۲۷‎ ر رائد الدراسه عن الامامین الکاظم و الرضا علیه‌السلام/ عبدالجبار الرفاعی.- [مشهد]: کنگره جهانی حضرت رضا (ع).
۵۷۸۶۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۶۹۹‎ ح حضرت موسی کاظم علیه‌السلام/ فضل‌الله کمپانی.- تهران: مفید، ‎۱۳۶۰.
۵۸۷۴۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۳ الامام السابع موسی بن جعفر علیه‌السلام/ بقلم لجنه التالیف لموسسه فی طریق الحق؛ ترجمه محمد عبدالمنعم الخاقانی.- قم: سلمان فارسی، ‎۱۳۶۹.
۵۸۸۰۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م‎۸۴۱‎الف الامام الکاظم (ع)/ لجنه التالیف.- تهران: موسسه البلاغ، ‎۱۴۰۸.
۵۸۸۶۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ص ‎۶۴۹‎ ص‌س/ ث الثائر و السجن، دراسه فی حیاه الامام الکاظم علیه‌السلام/ حسن الصفار.- دار البصائر، ‎۱۴۰۵ق.
۶۱۶۳۳ ۲۹۷‎ /۹۵۵۳ م ‎۸۴۲‎ ب بر امام صادق و امام کاظم چه گذشت؟/ محمد حسن موسوی کاشانی.- قم: محمد حسن موسوی کاشانی، ‎۱۳۷۳.
۶۲۳۸۷ ۸‎فا‎۱‎ /۰۰۸ الف ‎۲۸۴‎ م مناقب حضرت موسی بن جعفر علیهاالسلام در شعر فارسی/ احمد احمدی بیرجندی.- کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، ‎۱۳۷۲.
۶۴۱۲۵ ۲۹۷‎ /۲۱۸ م ‎۸۴۱‎ چ چهل حدیث در فضائل و کلمات امام موسی کاظم علیه‌السلام/ تدوین موسسه نشر حدیث اهل‌البیت علیه‌السلام.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی، ‎۱۳۷۴.
۶۴۳۹۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۶۵۸‎ ز زندگانی امام کاظم علیه‌السلام/ نویسندگان علی رفیعی، محمد حسینی.- تهران: فیض کاشانی، ‎۱۳۷۴.
۶۴۶۲۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ص ‎۱۹۹‎ ف فرزندان موسی بن جعفر (ع) و تذکره آقا علی عباس/ تالیف احمد صادقی اردستانی.- قم: رئوف، ‎۱۳۷۴.
۶۶۲۲۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۴۸۵‎ ج‌ح/ م مسند الامام موسی بن جعفر (ع)/ تألیف ابی عمران موسی بن ابراهیم المروزی؛ تقدیم و تعلیق محمد حسین الحسینی الجلالی؛ راجعها محمد الشیروانی.- تهران: بهمن، [‎۱۳۹۳ق].
۸۱۹۹۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۵۷۷‎ ت تاریخ الامامین الکاظمین علیهماالسلام و روضتهما الشریفه من یوم دفنهما… ویلیه نظام العثبات المقدسه/ جعفر بن محمد النقدی؛ تصحیح امیر عباس.- بغداد: علی محمد اعتماد، محمد جواد الکاظمی، ‎۱۳۶۹ق.
۸۲۲۸۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۳۵۳‎ ن نگاهی بر زندگی امام کاظم علیه‌السلام/ محمد محمدی اشتهاردی.- تهران: مطهر، ‎۱۳۷۴.
۸۳۱۱۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۴۸۵‎ م مسند الامام موسی بن جعفر (ع)/ تألیف ابوعمران موسی بن ابراهیم المروزی؛ تقدیم و تعلیق محمد حسین الحسینی الجلالی.- تهران، ‎۱۳۵۲.
۸۳۱۳۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ و ‎۲۵۲‎ ر روائع من حیاه الامام الکاظم علیه‌السلام/ تالیف والده محمد کاظم الشیرازی.- [قم]: اهل البیت (ع)، ‎۱۴۱۶ق. = ‎۱۳۷۴.
۸۴۴۸۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۹۵۳‎ س‌ت/ الف الامام الکاظم علیه‌السلام/ تالیف مهدی آیت‌اللهی؛ ترجمه کمال السید.- قم: موسسه انصاریان، [‎۱۴۱۶ق.].
۸۷۳۴۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۷۴۵‎ د دورنمائی از زندگی موسی بن جعفر (ع) اسطوره مبارزه و قهرمان مقاومت و پایداری/ مولف عقیقی بخشایشی.- تهران: دفتر نشر نوید اسلام، [  ‎۱۳].
۸۷۴۵۲  م ۲۹۷‎ /۹۵ ش ‎۱۸۱‎ ک الکاظم موسی علیه‌السلام: کتاب علمی، ادبی، تاریخی، یبحث فی حیاه لنبی (ص) و العتره الطاهرین/ تالیف حسین الشاکری.- قم: الهادی، ‎۱۴۱۷ق.
۸۷۵۳۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۹۵۳‎ ح‌ت/ ح حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام/ مهدی آیت‌اللهی؛ محمد افضل حیدری، نثاراحمد، علی حیدر قاضی.- قم: انصاریان، [؟ ‎۱۹م].
۹۱۰۰۹ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ه ‎۱۷۳‎ س سکه‌های پربرکت (امام کاظم (ع))/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرسازی و گرافیک از کانون طراحی و تصویرگری جارچی.- قم: نسیم حیات، ‎۱۳۹۲.
۹۱۷۹۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ز ‎۵۲‎ س سیری در زندگی امام موسی کاظم (علیه‌السلام)/ نوشته مصطفی زمانی.- قم: بنیاد فرهنگی اسلام، ‎۱۳۷۰.
۹۲۸۲۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۳۵۲‎ د در مکتب اسوه صلابت و مقاومت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام/ علی قائمی.- تهران: امیری، ‎۱۳۷۸.
۹۳۹۳۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۱۱۴‎ الف الامام موسی الکاظم علیه‌السلام، عرض و تحلیل/ غفیف النابلسی.- بیروت: الدارالاسلامیه، ‎۱۹۹۲.
۹۵۳۸۵  م ۲۹۷‎ /۹۵۶ ۰۱۶ الف ‎۸۸۵‎ ک کتابنامه امام کاظم علیه‌السلام/ تهیه و تدوین ناصرالدین انصاری قمی.- [ مشهد]: کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، ‎۱۳۷۰.
۹۵۴۷۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ غ ‎۲۵‎ الف امثال و حکم الامام الکاظم علیه‌السلام و کلماته المختاره/ محمد الغروی.- قم: المؤتمر العالمی للامام الرضا علیه‌السلام، ‎۱۴۱۲ق.ـ.
۹۶۳۵۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۲۲۹‎ ف فرازهایی از مبارزات امام موسی بن جعفر علیه‌السلام با طاغوت زمان/ علی کاظمی.- قم: کوثر، [– ‎۱۳].
۱۰۳۰۳۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۴۶۶‎ ح حضرت امام موسی کاظم (ع) (امام هفتم)/ به‌کوشش عباس قدیانی.- تهران: فردابه، ‎۱۳۷۸.
۱۰۴۳۷۷ ۲۹۷‎ /۹۵۷ ک ‎۷۵۱‎ م ‎۱۳۶۸ مجموعه آثار سومین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام.- [ مشهد]: کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، ‎۱۳۷۰.
۱۰۶۷۲۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۱۶۲‎ ف فرهنگ فرزانگی پیام امام کاظم (ع) به هشام بن حکم/ مولف م ناصر.- تهران: دارالحدیث، ‎۱۳۷۵.
۱۰۸۸۳۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۴۸۵‎ م ‎۱۳۸۹ مسند الامام موسی بن جعفر (ع)/ تألیف ابو عمران موسی بن ابراهیم المروزی؛ تقدیم و تعلیق محمد حسین الحسینی الجلالی.- النجف، ‎۱۳۸۹ق.
۱۱۰۷۱۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ گ ‎۵۶۳‎ ت تحلیلی از اوضاع زمانی امام موسی (ع)/ علی غفوری.- تهران: فجر، [–‎۱۳].
۱۱۱۵۰۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ و ‎۱۳۳‎ ه هفتمین آفتاب: یادواره امام موسی کاظم علیه‌السلام/ سینا واحد.- تهران: سروش، ‎۱۳۵۹.
۱۱۵۵۹۴ ۲۹۷‎ /۶۸ م ‎۹۳۱‎ الف/ د داستانهایی از امام کاظم و امام جواد علیهماالسلام؛ به انضمام سوگنامه/ تالیف قاسم میرخلف‌زاده.- قم: روحانی، ‎۱۳۸۰.
۱۱۷۲۳۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ز‎۶۱ ۱۳۷۹ زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام/ نویسندگان جمعی از علمای لبنان ؛ترجمه حمیدرضا کفاش.- تهران: نشر عابد، ‎۱۳۷۹.
۱۱۸۹۸۹ ۲۹۷‎ /۶۸ ن‎۱۷۲‎ه هدیه پنهان: مجموعه دوازده قصه از زندگی امام موسی کاظم (ع)/ نوشته مسلم ناصری.- تهران: پیام آزادی، ‎۱۳۷۹.
۱۲۰۹۱۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۵۵۳‎ ع العبدالصالح الامام موسی بن جعفر علیه‌السلام/ تألیف محمدفاضل المسعودی.- قم: زائرالروضه المقدسه، ‎۱۴۱۹ق. = ‎۱۳۷۷ش.
۱۲۱۱۸۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۵۸۸‎ ب بلاغه الامام موسی الکاظم (ع): خطب ـ رسائل ـ کلمات/ ابوجعفر الکعبی.- بیروت: دارالصفوه: دارالهادی، ‎۱۴۲۴ق.
۱۲۱۶۰۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۴۵۵ عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام کاظم علیه‌السلام/ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس (عج).- قم: گل یاس، ‎۱۳۷۹.
۱۲۱۸۴۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ز ‎۵۲‎ ز زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام/ مصطفی زمانی.- قم: عصر ظهور، ‎۱۳۷۸.
۱۲۲۶۲۹ ۸۹۲‎ /۷۱ ۰۰۸ خ ‎۶۵۶‎ الف الامام الکاظم علیه‌السلام و ماقبل من الشعرفیه/ تألیف اسماعیل الخفاف.- مشهد: المؤتمر العالمی للامام الرضا علیه‌السلام، ‎۱۴۱۴ق.
۱۲۳۵۲۲ ۲۹۷‎ /۲۱۲ م ‎۲۸۱‎ خ‌ت/ ب [بحارالانوار. برگزیده. فارسی] ترجمه جلد یازدهم بحارالانوار: زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام/ تألیف محمد باقر مجلسی؛ مترجم موسی خسروی.- تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۵۵= ‎۲۵۳۵.
۱۲۳۶۹۷ ۲۹۷‎ /۷۷۲ م ‎۸۴۱‎ الف ادعیه الامام موسی الکاظم علیه‌السلام/ محمد علی علی دخیل.- بیروت: دارالمرتضی، ‎۱۴۲۱ق.
۱۲۷۵۸۸ ۲۹۷‎ /۱۸ ف ‎۳۵۵‎ ت تفسیر سوره والعصر من نظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقان/ تألیف عبدالحمید الفراهی.- علی گره: مطبعه فیض عام، ‎۱۳۲۶.
۱۳۴۲۳۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ص ‎۲۶۸‎ الف الامام موسی الکاظم الق الفکر و اصامه الانتماء/ نبیل علی صالح.- بیروت: الغدیر، ‎۱۴۱۹ق.
۱۳۴۲۸۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۵۱۷‎ ز زندگانی امام موسی کاظم علیه‌السلام/ به کوشش منصور کریمیان.- تهران: اشرفی، ‎۱۳۷۹.
۱۳۶۶۰۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۸۹۳‎ ه هفتمین فصل شکفتن: روایتی نو از زندگی و زمانه امام موسی بن جعفر علیه‌السلام/ نوشته کمال السید؛ مترجم حسین سیدی.- قم: نقش، ‎۱۳۷۹.
۱۳۷۰۲۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۷۱۶‎ ک کرامات الکاظمیه، یا، معجزات موسی بن جعفر علیه‌السلام/ موسی رمضانی‌پور امامی.- قم: لاهیجی، ‎۱۳۷۹.
۱۳۸۶۱۰ ۲۹۷‎ /۶۸ م ‎۹۳۱‎ ق قصص‌الکاظمین، یا، داستانهای از امام کاظم و امام جواد علیهاالسلام/ تألیف قاسم میرخلف‌زاده.- قم: مهدی یار، ‎۱۳۷۹.
۱۳۹۳۰۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ز ‎۶۱ زندگانی امام هفتم امام موسی کاظم (علیه‌السلام).- [تهران]: نهضت سوادآموزی، دفتر تحقیق و تالیف کتب درسی، ‎۱۳۷۳.
۱۴۲۲۹۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س‎۶۸۴‎الف الامامه موسی الکاظم باب الحوائج، سیره و دروسی و تحلیل/ کامل سلیمان.- بیروت: دارالتعارف، ‎۱۴۲۱ق.
۱۴۸۰۰۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م‎۴۳۳‎د داستان زندگی امام موسی کاظم علیه‌السلام/ بازآفریده امیرمهدی مراد حاصل؛ تصویرگر محمدحسین صلواتیان.- تهران: پیام نور، گلهای بهشت، ‎۱۳۸۰.
۱۵۱۸۱۴ ۲۹۷‎ /۶۸ ص ‎۳۳۱‎ چ ‎۹ چهل داستان و چهل حدیث از امام موسی کاظم علیه‌السلام/ مولف عبدالله صالحی.- قم: مهدی‌یار، ‎۱۳۸۱.
۱۵۵۵۱۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۱۳۶‎ پ پرنده و قفس: چهل حکایت از زندگی امام کاظم علیه‌السلام/ ناصر نادری؛ ویراستار محمدرضا علیدوست.- تهران: پیام محراب، ‎۱۳۸۱.
۱۵۷۳۳۳ ک ‎۸‎فا‎۱‎ ب ‎۹۶۲ بی‌گناه‌ترین زندانی/ سروده علی عباسی؛ تصویرگر گروه منتظران.- مشهد: منتظران ظهور، ‎۱۳۸۳.
۱۵۷۳۸۳ ۲۹۷‎ /۲۱۸ الف ‎۲۸۴‎ چ چهل حدیث سیره کاظمی علیه‌السلام/ تهیه و تنظیم محمود احمدیان.- قم: معروف، ‎۱۳۸۱.
۱۵۸۲۵۶ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ خ ‎۷۲۱‎ الف امام موسی کاظم (ع): سر و سر/ نویسنده سپیده خلیلی؛ تصویرگر سعید رزاقی.- تهران: لوح دانش، ‎۱۳۸۷.
۱۶۰۶۰۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۷۸‎ ف الفکر الاصلاحی للامام موسی بن جعفر (ع)/ محمد سعید الامجد.- بیروت: المرکز الاسلامی المعاصر، ‎۱۴۲۴ق.
۱۶۲۷۵۰ ۲۹۷‎ /۷۷۷ م ‎۸۴۱ [زیارت امام موسی بن جعفر (ع). فارسی ـ عربی] زیارتنامه امام موسی بن جعفر و امام جواد علیهماالسلام/ مترجم الهی قمشه‌ای.- نصایح، ‎۱۳۸۲.
۱۶۴۰۵۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۶۸۳‎ م معجزات امام موسی کاظم علیه‌السلام/ به اهتمام حبیب‌الله اکبرپور.- مشهد: الف، ‎۱۳۸۲.
۱۶۷۴۴۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۴۳۳‎ م مرد زنجیر و زندان حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام/ مهدی مراد حاصل.- تهران: وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، موسسه فرهنگی منادی تربیت، ‎۱۳۸۰.
۱۷۲۱۹۰ ۲۹۷‎ /۹۵۵۳ ر ‎۶۵۸‎ ت تاریخ اسلام در عصر امامت امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام/ نویسنده علی رفیعی؛ تهیه‌کننده پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.- قم: تحسین، ‎۱۳۸۲.
۱۷۳۷۸۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۴۷۵‎ ز زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام: گزیده‌ای از منتهی الامال محدث قمی (ره)/ به کوشش رضا استادی.- قم: دفتر نشر برگزیده، ‎۱۳۸۲.
۱۷۸۵۰۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح‎۵۹۴‎ک کرامات و مقامات عرفانی امام موسی بن جعفر (ع)/ علی حسینی قمی.- قم: نبوغ، ‎۱۳۸۰.
۱۸۲۵۹۸ ۲۹۷‎ /۹۵  پ ‎۹۵۶‎ دب/   س [سیده پیشوایان. برگزیده] شرح زندگانی امام موسی کاظم علیه‌السلام/ هیئت علمی مرکز فعالیتها و پژوهش‌های قرآن و عترت.- تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز فعالیتها و پژوهش‌های قرآن و عترت.
۱۸۷۱۵۴ ۲۹۷‎  /۹۵۶ ن ‎۷۵۷‎ ز زندگانی چهارده معصوم: امام موسی کاظم علیه‌السلام/ نگارش علی نوری، محمد نوری.- تهران: جهانتاب، ‎۱۳۸۲.
۱۸۷۱۸۸ ۲۹۷‎  /۹۵۶ م ‎۱۹۳‎ ب باب‌الحوائج: تاریخ زندگانی هفتمین امام شیعیان جهان حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم علیه‌السلام/ تالیف سعید ماهوان.- مشهد: ماهوان، ‎۱۳۸۳.
۱۸۷۲۲۱ ۲۹۷‎  /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ ه هدیه‌ی گرانبها: داستانهایی از زندگی امام موسی کاظم (ع)/ محمود پوروهاب.- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ‎۱۳۸۳.
۱۸۷۷۴۳ ۲۹۷‎ /۴۸۱۲ م ‎۸۶۶‎ آ آیین عقل‌ورزی: پژوهشی در باب جایگاه عقل در تربیت از دیدگاه امام کاظم (ع) در روایت هشام بن حکم/ حسین مهدی‌زاده.- تهران: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ‎۱۳۸۳.
۱۸۷۷۸۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۵۹۱‎ پ پنجاه و پنج درس زندگی از سیره عملی حضرت امام موسی بن جعفر علیه‌السلام/ انتخاب و گردآوری حمیدرضا کفاش.- تهران: عابد، ‎۱۳۸۳.
۱۸۷۷۹۱ ۲۹۷‎  /۴۸۳ ف ‎۶۶۱ ۹ فرهنگ و آداب کار در کلام امام کاظم علیه‌السلام/ تهیه‌کننده: وزارت کار و امور اجتماعی، دفتر امور فرهنگی؛ پژوهش و تحقیق: موسسه پژوهشی علمی فرهنگی طلیعه منطق؛ به سفارش دفتر امور فرهنگی.- تهران: دفتر نشر برگزیده، ‎۱۳۸۳.
۱۸۸۲۳۶ ۸۹۲‎ /۷۲۶ ع ‎۹۱۳‎ د دعبل بن علی الخزاعی: مسرحیه تاریخیه فی ثلاثه فصول/ یوسف‌محمد عمرو؛ قدم لها و اخرج هوامشها رامی کنعان.- بیروت: دارالصفوه، ‎۱۴۲۳ق. = ‎۲۰۰۲م.
۱۸۸۸۹۹ ک ‎۲۹۷‎  /۶۸  م ‎۸۷۳ مهربانی و گذشت: داستانی از زندگانی حضرت امام کاظم (ع)، حفظ آبرو: داستانی از زندگانی حضرت امام رضا (ع)/ بازنویسی منصور کریمیان؛ نقاشی خشایار قاضی‌زاده.- تهران: فارابی، ‎۱۳۸۳.
۲۰۲۱۱۶ ۲۹۷‎ /۲۱۸ خ ‎۲۳۱‎ الف اطلاله علی القواعد الفقهیه فی الاحادیث الکاظمیه/ تالیف: محمد الخامنئی.- تهران: تولید کتاب (تک)، ‎۱۳۸۴.
۲۰۷۰۲۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۸۴۱‎ م موسوعه کلمات الامام الکاظم علیه‌السلام/ اعداد: معهد باقرالعلوم علیه‌السلام منظمه الاعلام الاسلامی، محمد البابائی، احمد اسلام‌پناه.- تهران: انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام، ‎۱۳۹۳.
۲۰۸۰۷۳ ۲۹۷‎ /۷۷۷ م‎۸۴۱‎ز ‎۱۳۸۴ [زیارت امام موسی‌بن جعفر (ع). فارسی ـ عربی] خلوت‌گه راز: زیارت سه امام بزرگوار حضرت امام موسی کاظم (ع) ـ حضرت امام رضا (ع) ـ حضرت امام جواد (ع)/ به اهتمام: همایون ابراهیمی.- تهران: دنیای هنر، ‎۱۳۸۴.
۲۰۹۲۴۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ص‎۶۳۶‎الف الامام موسی بن جعفر (علیه السلام) ضحیه الارهاب السیاسی/ تالیف محمدحسین علی الصغیر.- بیروت: مؤسسه البلاغ، ‎۱۴۲۶ق.= ‎۲۰۰۵م.
۲۰۹۸۷۰ ۲۹۷‎ /۹۵۷ ح‎۲۶۲‎س سخنان گهربار “در الکلام” (حضرت امام علی بن موسی الرضا) به انضمام سخنان حضرت امام موسی الکاظم، حضرت امام محمد التقی… و چهارده حدیث در علو مقام و فضیلت زیارت حضرت ثامن الحجج علیه السلام/ تألیف و ترجمه حسین حائری کرمانی.- مشهد: نشر انصار، ‎۱۳۸۴.
۲۱۱۷۵۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ص ‎۲۹۷‎ س سیری در زندگانی امام موسی کاظم (ع) (زین المجتهدین)/ ترجمه و تالیف محمد صالحی.- تهران: معیار اندیشه، ‎۱۳۸۳.
۲۱۲۴۵۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س‎۸۹۳‎ ع علی الجسر ببغداد، روایه/ کمال السید.- قم: موسسه انصاریان، ‎۱۴۲۵ق. = ‎۲۰۰۴م. = ‎۱۳۸۳.
۲۱۹۲۹۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۳۵۲‎ ک/ د در مکتب اسوه‌ی صلابت و استواری امام موسی کاظم علیه‌السلام/ علی قائمی امیری.- قم: پیام مقدس، ‎۱۳۸۵.
۲۲۳۴۸۹ ۲۹۷‎ /۹۷۹ ب ‎۹۱۶ السیده شطیطه.- مشهد: خانه پژوهش، ‎۱۴۲۷ق. = ‎۲۰۰۶م.
۲۲۵۴۳۸ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۶ امام کاظم علیه السلام/ نویسنده مهدی وحیدی‌صدر؛ تصویرگر منقذ موسوی.- مشهد: عروج اندیشه، ‎۱۳۸۵.
۲۳۸۴۹۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ص‎۳۴۲‎آ آفتاب در محاق/ مرثا صامتی.- اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، ‎۱۳۸۶.
۲۳۸۵۷۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف‎۲۸۴‎الف امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی/ حبیب الله احمدی.- قم: فاطیما، ‎۱۳۸۶.
۲۴۷۱۰۴ ۲۹۷‎ /۲۱۸ م ‎۸۴۱‎ س ‎۱۳۷۱ سخنان حضرت موسی بن جعفر (ع)/ محمدتقی حکیم.- [ویرایش ‎۳].- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ‎۱۳۷۱.
۲۴۷۲۸۳ ۲۹۷‎ /۲۱۸ س ‎۳۲۹‎ چ چهل حدیث سپهری از احادیث دو امام بزرگوار حضرت امام محمدباقر و حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم علیهماالسلام/ علی‌اصغر سپهری.- تهران: فرهنگ منهاج، ‎۱۳۸۶.
۲۴۷۸۹۸ ۲۹۷‎ /۲۱۸ م ‎۸۴۱‎ چ چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام (ملکوت هفتم)/ ترجمه و تدوین: اداره امور فرهنگی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی؛ شاعر: خدابخش صفادل.- مشهد: به نشر (آستان قدس رضوی)، ‎۱۳۸۶.
۲۴۸۶۶۰ ک ‎۸‎فا‎۱‎ خ ‎۸۳۸ ۱۳۸۵ خورشید شهر کاظمین/ سروده: عباسعلی سپاهی یونسی؛ تصویرگر: سیما بروجردی.- مشهد: انصار، ‎۱۳۸۵.
۲۴۸۹۸۴ ۲۹۷‎ /۲۱۸ م ‎۸۴۱‎ چ ‎۱۳۸۲ چهل حدیث از امام موسی‌کاظم علیه‌السلام/ به اهتمام: شراره شرفی.- مشهد: جلیل، ‎۱۳۸۲.
۲۴۹۱۸۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۸۴۱‎ س سخنان باب‌الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام/ ترجمه: محمد تقی حکیم؛ بخط: حسین قدرت.- بین‌الحرمین: عالمشاه، ۱۳۴۲ = ‎۱۳۸۳ ه. ق.
۲۵۳۱۶۲ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۶ الامام موسی الکاظم علیه‌السلام/ اعداد: عامر ملاعیدی؛ رسوم: منقذ الموسوی.- مشهد: عروج اندیشه، ‎۱۳۸۶.
۲۵۷۳۲۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ص ‎۲۶۸‎ د دریای صبر: حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام/ نویسنده: حسین صالح؛ ویراستار: غلامرضا آبروی؛ تصویرگران: سعید گائینی، نسرین گائینی.- قم: حضور، ‎۱۳۸۷.
۲۵۸۰۴۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۶۹۹‎ ح ‎۱۳۸۶ حضرت موسی کاظم علیه‌السلام/ فضل‌الله کمپانی.- [ویرایش ‎۲؟].- تهران: مفید، ‎۱۳۸۶.
۲۵۸۲۵۷ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۶ ۹ امام موسی کاظم (ع)/ نوشته: حسین فتاحی؛ تصویرگر: محمدرضا دادگر.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۸۷.
۲۶۱۵۳۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۳۲۱‎ ن ‎۱۳۵۳ ناسخ التواریخ: زندگانی حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام/ تالیف عباسقلیخان سپهر؛ به تصحیح و حواشی ابراهیم میانجی.- تهران: کتابفروشی اسلامیه، ‎۱۳۵۳.
۲۶۱۶۶۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۸۸۵‎ گ گزارش لحظه به لحظه از شهادت امام کاظم علیه‌السلام/ محمدرضا انصاری.- قم: دلیل ما، ‎۱۳۸۷.
۲۶۴۲۰۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۶۱۷‎ الف احادیث صعب امام هفتم (ع) و بررسی و تحقیق و توضیح لازم از آنها/ تالیف: مصطفوی.- تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، ‎۱۳۸۵.
۲۶۷۸۵۸ ک ‎۸‎فا‎۱‎ ه ‎۵۹۴ [هفتمین ستاره: حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السلام)]/ سروده مهدی وحیدی‌صدر؛ تصویرگر فرشته منعمی.- مشهد: عروج اندیشه، ‎۱۳۸۶.
۲۶۹۱۱۴ ۲۹۷‎ /۹۵۵۳ م ‎۶۳۴‎ الف الامام الصادق (علیه‌السلام) الامام موسی بن جعفر (علیه‌السلام) الخطابه و المنیر/ مرتضی مطهری؛ ترجمه جعفر صادق الخلیلی.- تهران: قسم الاعلام الخارجی لمؤسسه البعثه، ‎۱۴۰۵ق.
۲۷۱۶۱۴ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۶۴۹ حضرت موسی بن جعفر (کاظم) (علیه‌السلام)/ نویسنده مهدی وحیدی صدر؛ تصویرگر حسین آسیوند.- قم: براق، ‎۱۳۸۷.
۲۷۴۱۴۹ ۲۹۷‎ /۶۸ ح ‎۵۷۷‎ د [بحارالانوار. برگزیده] داستانهای امام رضا علیه السلام و کاظمین علیهما السلام برگرفته از بحارالانوار/ جعفر حسینی.- تهران: دارالثقلین، ‎۱۳۸۷.
۲۷۴۵۰۴ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۳ ۹ الامام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام/ اعداد وارث الکندی؛ رسوم طیبه عبدالله.- [نجف: بصره]: دارالبراق.
۲۷۷۶۶۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۱۴۵‎ ز زندانی بی‌حصار: زندگینامه‌ی امام کاظم علیه‌السلام/ غلامرضا آبروی.- تهران: مدرسه، ‎۱۳۸۷.
۲۸۰۴۷۶ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ص ‎۷۳۳ صفوان و الرشید/ اعداد: عامر ملاعیدی؛ رسوم: طیبه توسلی.- مشهد: عروج اندیشه، ‎۱۳۸۶.
۲۸۰۸۱۱ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۸۷۳ مهربان‌تر از پروانه‌ها/ نویسنده غلامرضا آبروی؛ تصویرگران سعید گائینی، نسرین گائینی.- قم: حضور، ‎۱۳۸۶.
۲۸۱۱۸۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۲۱۷‎ ح حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام/ لطیف راشدی، محمد رضا راشدی.- قم: لاهوتیان، ‎۱۳۸۷.
۲۸۱۴۳۰ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ د ‎۷۶۶ دوستی و دشمنی/ نویسنده مهدی وحیدی صدر؛ طرح و اجرا شرکت تبلیغاتی سیمای نور کوثر؛ تصویرگر طیبه توسلی.- مشهد: عروج اندیشه، ‎۱۳۸۵.
۲۸۱۷۰۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۹۸۶‎ الف الامام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)/ زینب محمد عیسی.- بیروت: جمعیه السیده زینب الخیریه، ‎۱۴۲۹ق = ‎۲۰۰۸م.
۲۸۱۸۶۰ ۸‎فا‎۱‎ م ‎۵۱۲‎ الف ‎۱۳۸۷ امام موسی کاظم (ع) اشک‌های گاو برای سالهای سوم، چهارم و پنجم دبستان/ سروده محمدکاظم مزینانی؛ تصویرگر منصوره محمدی.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۸۷.
۲۸۵۱۰۲ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۱۴۵‎ الف امام کاظم علیه‌السلام: مهربان‌تر از پروانه‌ها/ نویسنده غلامرضا آبروی.- قم: حضور، ‎۱۳۸۶.
۲۸۶۰۶۲ ک ‎۲۹۷‎ /۶۸ ن ‎۱۷۲‎ خ خوشبخت‌ترین مرد دنیا: قصه‌هایی از زندگی امام موسی کاظم (ع)/ مسلم ناصری؛ تصویرگر: محمدحسین صلواتیان.- مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به‌نشر: کتابهای پروانه، ‎۱۳۸۷.
۲۹۵۰۰۷ ۲۹۷‎ /۷۷۷ م ‎۸۴۱ ۱۳۸۸ [زیارت امام موسی بن جعفر (ع). عربی] زیاره الامامین الکاظمین علیهماالسلام، الامام موسی بن جعفر علیه‌السلام و الامام محمدالجواد علیه‌السلام.- نینوی: دارالسمیع، ‎۲۰۰۸م.
۲۹۵۷۱۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۱۷۵‎ ح حکایت‌هایی از زندگی امام موسی کاظم (ع)/ حسین حاجیلو.- تهران: روزنامه همشهری، ‎۱۳۸۶.
۲۹۹۶۸۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۱۶۸‎ ز زندگانی باب‌الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام/ تالیف عباس حاجیانی دشتی.- قم: موعود اسلام، ‎۱۳۸۸.
۳۰۰۴۵۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۷۲۳‎ ز زندگانی امام هفتم موسی بن جعفر علیهاالسلام/ مولف محمد تقی مقدم.- مشهد: مقدم، ‎۱۳۸۷.
۳۰۰۵۳۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ز ‎۴۹‎ ش ‎۶۵۵ پرسش در محضر امام کاظم علیه‌السلام/ علیرضا زکی‌زاده رنانی.- قم: حدیث نینوا، ‎۱۳۸۷.
۳۰۰۶۴۴ ۲۹۷‎ /۲۱۲ ع ‎۵۵۵‎ ج‌گ/ م ترتیب کتاب مسائل علی بن جعفر/ تالیف: ناصر بن محمد الجارودی القطیفی، اشراف: مصطفی آل مرهون.- بیروت: شرکه دار المصطفی لاحیاء التراث، ‎۱۴۲۹ق. = ‎۲۰۰۸م.
۳۰۱۸۰۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۳۷۵‎ ع عفو و بخشش: امام موسی کاظم علیه‌السلام/ گردآورنده: عباس ندیمی؛ بازنویسی مریم شیرخانی.- تهران: پیام یاس، ‎۱۳۸۸.
۳۰۲۰۵۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۶ الامام موسی بن جعفر علیه‌السلام: باب الحوائج و عنوان العلم و العطاء و الابتهال الی الله تعالی.- [کاظمین؟]: العتبه الکاظمیه المقدسه، قسم الثقافه و الاعلام، ‎۱۴۳۰ق.
۳۰۲۹۹۲ ۸‎فا‎۱‎ /۰۵۱ ق ‎۱۹۹‎ ع ‎۳ عطر ولایت ‎۳: اشعار برگزیده ویژه شهادت حضرت کاظم علیه السلام ‎۲۵ رجب، اشعار برگزیده ویژه مبعث حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله ‎۲۷ رجب/ گردآورنده: محمد قاسمی.- مشهد: فجرآفرین، ‎۱۳۸۸.
۳۰۳۶۴۵ ۲۹۷‎ /۷۷۷ م ‎۸۴۱‎ /ت‌گ [زیارتنامه کاظمین. فارسی – عربی] زیاره کاظمین علیهما السلام/ تهیه و تنظیم حبیب الله تقیان.- قم: حسنین، ‎۱۳۸۸.
۳۰۸۵۵۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۴۸۵‎ م ‎۱۴۰۶ مسند الامام موسی بن جعفر/ تالیف ابی عمران موسی بن ابراهیم المروزی؛ تقدیم و تعلیق محمد حسین الحسینی الجلالی.- بیروت: دار الاضواء، ‎۱۴۰۶ق. = ‎۱۹۸۶م.
۳۱۲۱۱۹ ک ‎۸‎فا‎۱‎ /۶۲ م ‎۸۴۱‎ /م‌ع ‎۷ حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام/ شعر: حسین میرزایی؛ تصویرگر: حامد غفاریان.- مشهد: برکات اهل بیت علیهم‌السلام، ‎۱۳۸۸.
۳۱۳۰۶۹ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ه ‎۷۳۴‎ الف امام موسی کاظم (ع)/ نویسنده: اسماعیل هنرمندنیا؛ تصویرگر: مرجان نیک‌جاه.- قزوین: سایه‌گستر، ‎۱۳۸۸.
۳۱۳۷۵۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۷۹۴‎ الف الامام موسی الکاظم علیه‌السلام سید بغداد و حامیها و شفیعها/ بقلم علی الکورانی العاملی.- ‎۱۴۳۱ق. = ‎۲۰۱۰م.
۳۱۵۶۴۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۶ ۱۳۸۸ امام موسی کاظم (علیه السلام)/ تالیف: واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران؛ تصویرگر: صادق داوری، حمید علیمحمدی؛ ویراستار: رضا دیلمی.- قم: مسجد مقدس جمکران، ‎۱۳۸۸.
۳۲۰۱۱۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۷۴۶‎ م من اروع ما قاله الامام موسی الکاظم علیه‌السلام/ محسن عقیل.- بیروت: دارالمحجه البیضاء، ‎۱۴۳۰ق. = ‎۲۰۰۹م.
۳۲۱۴۸۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ش ‎۶۳۹‎ ق قبس من نور الامام موسی الکاظم علیه‌السلام/ حسن الشمری الحائری.- بیروت: موسسه البلاغ، ‎۱۴۳۰ق. = ‎۲۰۰۹م.
۳۲۶۸۴۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۳۷۷‎ الف الامام الکاظم (ع) ضوء مقهور الشعاع/ تالیف سلیمان کتانی.- بیروت: دارالثقلین، ‎۱۴۲۰ق. = ‎۱۹۹۹م.
۳۲۶۸۸۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۷۳۴‎ ب باب‌الحوائج: حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام/ گروه مولفان (منذر حکیم؛ با همکاری عبدالرحیم موسوی)؛ مترجم: حسین اسلامی اردکانی؛ ویراستاری و بازنگری: مصطفی اسکندری؛ تهیه‌کننده: معاونت فرهنگی، اداره ترجمه [مجمع جهانی اهل بیت (ع)].- قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، ‎۱۳۸۵.
۳۲۷۴۱۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۶‎ /ن‌ت امام موسی کاظم علیه السلام/ ترجمه محمدذکی حسن نوری؛ ایدیت احتشام عباس زیدی.- [قم]: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (شعبه ترجمه و اشاعت)، ‎۱۴۱۸ق.
۳۲۷۹۷۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۵۷۲‎ ح ‎۱۴۲۹ حیاه الامام موسی بن جعفر علیه السلام: دراسه و تحلیل/ تالیف باقر شریف القرشی؛ تحقیق مهدی باقر القرشی.- مهر دلدار، ‎۱۴۲۹ق = ‎۲۰۰۸م.
۳۲۸۲۵۴ ۲۹۷‎ /۲۱۸ س ‎۸۹۳‎ الف اربعون حدیثا و اربعون روایه عن الامام موسی بن جعفر الکاظم (ع) مع قبس من السیره و الحیاه/ کمال السید.- بیروت: دارالنبلاء، ‎۱۴۲۶ق. = ‎۲۰۰۵م.
۳۲۸۲۸۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۵۵۱‎ الف امام کاظم علیه‌السلام از دیدگاه اهل سنت/ علی‌اصغر قربانی؛ تهیه‌کننده: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما؛ ویراستار: ذوالفقار ناصری.- قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۸۵.
۳۲۹۰۴۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ش ‎۷۹۲‎ پ پنجره‌ای رو به آفتاب: نگاهی نو به زندگانی امام موسی‌کاظم (ع)/ بیژن شهرامی.- قم: رواق دانش، ‎۱۳۸۹.
۳۲۹۲۱۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۴۹۵‎ ق قصص أبواب الحوائج: موسی بن جعفر العباس بن علی أم‌البنین (علیهاالسلام)/ اعداد ابراهیم‌حسین سرور.- بیروت: دارالکاتب العربی، ‎۱۴۲۹ق. = ‎۲۰۰۸م.
۳۳۱۹۱۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ش ‎۳۲۱‎ الف الامام موسی بن جعفر الکاظم علیه‌السلام: اضاءات حول سیره سابع أئمه اهل البیت علیهم‌السلام/ کوثر شاهین.- [دارالتبلیغ الاسلامی]، ‎۱۴۲۵ق. = ‎۲۰۰۴م.
۳۳۱۹۲۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ب ‎۲۸۴‎ ح الحیاه السیاسیه للامام الکاظم علیه‌السلام/ عصری البانی.- قم: جامعه المصطفی (ص) العالمیه، ‎۱۴۳۱ق.
۳۳۲۱۵۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۲۵۴‎ پ پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام کاظم علیه‌السلام/ تالیف احمد قاضی زاهدی؛ ترجمه: محمدحسین رحیمیان.- قم: روضه العباس علیه‌السلام، ‎۱۳۸۹.
۳۳۲۸۱۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ط ‎۱۶۳‎ ب باب الحوائج امام موسی الکاظم (ع) در آزمایش تاریخ: مروری بر زندگی هفتمین اختر آسمان ولایت/ تالیف عائده عبدالمنعم طالب؛ با تقریظ صدرالدین شرف‌الدین؛ مترجم محمد صالحی.- تهران: شکوفه‌های دانش، ‎۱۳۸۸.
۳۳۴۴۸۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ج ‎۴۷۶‎ م/ ز زندگینامه امام موسی کاظم (ع)/ گردآوری فاطمه جعفری نیکو؛ ویراستار منصوره عسگری منفرد.- ‎۰تهران: ساحل: آوای عشق، ‎۱۳۸۹.
۳۳۸۴۳۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۸۴۲‎ ج جزاء اعداء الامام الکاظم علیه‌السلام فی دارالدنیا/ تالیف هاشم الناجی الموسوی الجزائری.- قم: مولف، ‎۱۴۱۷ق.
۳۴۰۱۸۰ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ف ‎۸۶۳‎ الف امام موسی کاظم (ع)/ نویسنده: زهره فنایی؛ شاعر: زهرا الماسی؛ تصویرگر مریم جابری.- مشهد: آذر آوا، ‎۱۳۸۹.
۳۴۰۳۲۱ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۸۹۱‎ ت تنبیه کاری/ بازآفریده محمدرضا سرشار (رضا رهگذر)؛ تصویرگر: عادل رستم‌پور.- تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ‎۱۳۸۹.
۳۴۰۶۹۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۳۷۸‎ ز ‎۱۳۷۴ زندگانی حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام/ تالیف: ابوالقاسم سحاب.- [تهران]: حیدری، ‎۱۳۷۴.
۳۴۱۷۴۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۸۴۱‎ ص ‎۱۱۰ نکته ناب از سخنان گوهربار امام موسی کاظم (ع)/ گردآورنده حسین طباطبایی.- تهران: قصر کتاب، ‎۱۳۸۹.
۳۴۳۴۰۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ف ‎۸۹۳‎ ح حضرت امام موسی‌کاظم (ع) در شکنجه‌گاه/ نوشته عبدالامیر فولادزاده.- تهران: مرکز انتشارات اعلمی، [–‎۱۳].
۳۵۴۷۶۵ ک ‎۸‎فا‎۱‎ /۰۵۱ و ‎۴۶۵‎ ع عطر سکوت/ شاعر: مهدی وحیدی‌صدر؛ تصویرگر: الهه ارکیا.- قم: جامعه القرآن الکریم، ‎۱۳۸۶.
۳۵۵۰۸۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۵۳۹‎ ش شرحی بر مواعظ حضرت موسی بن جعفر/ نوشته: علی‌رضا نعمتی.- قم: انوار هدایت، ‎۱۴۳۱ق. = ‎۱۳۸۹.
۳۵۵۶۰۳ ک ‎۲۹۷‎ /۶۸ و ‎۴۶۵‎ الف امام موسی کاظم (ع)/ شعر و داستان: مهدی وحیدی صدر؛ تصویرگر: فرشته منعمی.- قم: جوانه، ‎۱۳۸۴.
۳۵۸۸۱۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ب ‎۳۳۴‎ ف [مدینه المعاجز. فارسی. برگزیده] فضائل و کرامات امام موسی کاظم علیه‌السلام، امام رضا علیه‌السلام و امام محمد بن علی الجواد علیه‌السلام: ترجمه کتاب مدینه المعاجز/ تالیف: هاشم بن سلیمان بحرانی؛ مترجم: غریب عساکره مجد.- قم: ارمغان یوسف، ‎۱۳۸۹.
۳۶۰۱۲۰ ک ‎۸‎فا‎۱‎ /۶۲ م ‎۸۴۱‎ /دع ‎۱۳۸۵ مجموعه لالائی معصومین امام موسی کاظم (ع)/ شاعر رضوان داستانپور؛ نقاشی فرشته منعمی.- قم: اکرام، ‎۱۳۸۵.
۳۶۲۵۳۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ت ‎۶۴۹‎ س سیره تربیتی حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام/ تالیف: رضا تقوی دامغانی.- تهران: نشر نخیل، ‎۱۳۸۷.
۳۶۲۸۶۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ط ‎۴۱۹‎ ش شکوه صبر: مباحثی پیرامون سیره امام هفتم؛ حضرت کاظم (ع)/ تالیف محمدرضا طباطبایی نسب؛ ویراستار: مهدی ابوطالبی یزدی.- تهران: نورالائمه (ع)، ‎۱۳۸۹.
۳۶۳۲۴۵ ۲۹۷‎ /۲۱۲ ع ‎۵۵۵‎ ج‌گ/ ک ‎۱۴۳۱ کتاب ترتیب مسائل علی بن جعفر/ تالیف ناصر بن محمد الجاوردی القطیفی؛ عنی بتحقیقه ضیاء بدر آل ستبل.- بیروت: موسسه طیبه لاحیاء التراث، ‎۱۴۳۱ق.
۳۶۴۹۶۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۷۷۳‎ م منتهی‌الامال در حالات و مقامات و اخلاق و معجزات و کلمات و اصحاب اولاد… موسی بن جعفر الکاظم/ تالیف: عباس قمی.- [طهران]: کتابفروشی بوذر جمهوری مصطفوی، [۱۳۳۲] = [‎۱۳۷۳ق].
۳۶۷۶۹۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۴۶۶‎ الف امام موسی کاظم علیه‌السلام/ تالیف عباس قدیانی.- تهران: یادداشت، ‎۱۳۹۰.
۳۷۰۲۶۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۵۱۱‎ الف الامام الکاظم (ع) مسیره علویه مستمره/ حسین ابراهیم الحاج حسن.- بیروت: دارالمرتضی، ‎۱۴۲۰ق. = ‎۲۰۰۰م.
۳۷۰۵۲۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۵۷۴‎ آ آیین برنامه‌سازی زندگی امام کاظم(ع)/ محمد رضایی؛ ویراستار محمود سوری؛ تهیه کننده مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.- قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی، ‎۱۳۸۹.
۳۷۰۷۶۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ه ‎۲۵۲‎ و وفاه الامام موسی الکاظم علیه‌السلام/ مولفه علی بن الحسین الهاشمی النجفی؛ تحقیق الموسسه الاسلامیه للبحوث و المعلومات.- قم: دارالهدی، ‎۱۴۲۴ق. = ‎۱۳۸۲.
۳۷۴۲۷۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۹۸۶‎ و [الوصیه (من الاصول الروائیه المعتبره). فارسی] ترجمه کتاب الوصیه: روایات امام موسی کاظم علیه‌السلام/ راوی: ابوموسی عیسی بن مستفاد بجلی؛ جمع و تدوین: قیس بهجت عطار؛ ترجمه: عبدالحسین طالعی.- مشهد: کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: عروج اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۳۷۵۵۷۰ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۹۳۴‎ ح حضرت امام موسی کاظم (علیه‌السلام)/ نویسنده محمود میرزایی دلاویز؛ طرح و اجرا شرکت کامپیوتری بارع‌سازان.- تهران: شهرزاد، ‎۱۳۹۰.
۳۷۶۱۱۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۸۳۶‎ ب بهشت منتظر می‌ماند/ داوود امیریان؛ تصویرگر پژمان رحیمی‌زاده؛ طراح گرافیک کوروش پارسانژاد.- تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ‎۱۳۸۹.
۳۷۶۲۳۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۸۴۹‎ الف امام موسی بن جعفر علیه‌السلام/ محمد جواد مولوی‌نیا.- قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی امام عصر (عج)، ‎۱۳۸۹.
۳۷۶۴۷۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۱۱۷‎ ب باب الحوائج امام موسی کاظم علیه‌السلام: زندگانی امام کاظم علیه‌السلام از ولادت تا شهادت، سیره اخلاقی…/ نویسنده محسن ماجراجو؛ ویراستار مهدی صباغی.- قم: اصباح، ‎۱۳۹۰.
۳۷۶۴۹۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۴۴۴ امام موسی کاظم علیه‌السلام/ مترجم: محسن خندان.- [تهران]: سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، ‎۱۳۶۹.
۳۷۷۰۳۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۶۵۱‎ ع عترت هفتم موسای آل رسول (ص) امام کاظم (ع)/ مولف علی محمد سلطانی.- تهران: نظری، ‎۱۳۹۰.
۳۸۱۱۴۹ ۶۱۰‎ /۹۱۷ ۶۷۱ ش ‎۳۵۸‎ ط طب جامع امام کاظم علیه‌السلام/ تالیف: شاکر شبع؛ ترجمه: لطیف راشدی، سعید راشدی.- تهران: پیام عدالت، ‎۱۳۹۰.
۳۸۱۵۱۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۶۴۳‎ س سکوت و فریاد موسی بن جعفر (ع)/ علی پورحسینی.- مشهد: ضریح آفتاب، ‎۱۳۹۰.
۳۸۶۳۸۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۵۹۱‎ ح الحجج و البینات فی کرامات الامامین الکاظم و الجواد علیهماالسلام/ علی نقی النقوی اللکهنوی؛ تقدیم کامل سلمان الجبوری.- بیروت: دارالمحجه البیضاء، ‎۱۴۳۲ق. = ‎۲۰۱۱م.
۳۸۷۵۰۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۶۹۱‎ الف امامان موسی الکاظم و علی الرضا: عرض و ایضاح/ تالیف: احمد مغنیه.- بیروت: مکتبه العرفان، [–‎۱۳ق.].
۳۹۰۲۷۹ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۸۱۴‎ ح حضرت امام موسی کاظم (علیه‌السلام)/ نگارش: احسان قنبری؛ تصاویر: علی محمدی.- تهران: همکلاسی، ‎۱۳۹۰.
۳۹۰۹۵۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۱۳۶‎ ک کرامات حضرت امام موسی کاظم (ع) و حضرت امام رضا (ع)/ گردآورنده: علی ابراهیمی؛ ویراستاری، تحقیق و مستندسازی: ناصر خاکسار.- قم: عصر رهایی، ‎۱۳۹۰.
۳۹۶۶۷۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۸۵۱‎ س سیره و تراجم فی امامه الکاظم (ع)/ المولف: یاسر خضیر زیدان الانباری.- بیروت: دارالرفیق، ۲۰۰۵ – ‎۲۰۰۶م.
۳۹۸۳۳۵ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۳۴۸‎ الف امام موسی کاظم (علیه‌السلام)/ نویسنده عاطفه محمدعلی؛ ترجمه و تالیف صفر سفیدرو؛ تصویرگر منقذ الموسوی، حسنین عباس.- تهران: نشاط؛ قم: سپهر اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۳۹۸۹۹۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۶۳۶‎ م ماه در محاق: کوتاهه‌هایی از زندگانی امام کاظم علیه‌السلام/ مهدی قزلی.- تهران: امیرکبیر، کتابهای جیبی، ‎۱۳۹۰.
۳۹۹۲۱۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۶‎ /م امام موسی کاظم علیه‌السلام.- قم: شفق، [–‎۱۳].
۳۹۹۶۰۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۸۴۱ موسی بن جعفر علیه‌السلام و الامامه الالهیه.- کاظمین: الامانه العامه للعتبه الکاظمیه المقدسه، الشوون الفکریه و الثقافیه، ‎۱۴۳۲ق.
۴۰۱۶۲۸ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۱۴۲‎ ن نور در تاریکی: امام موسی کاظم (ع)/ تالیف: فاطمه پارسا؛ تصویرسازی: آتلیه محمدی‌فرد.- تهران: شبرنگ، ‎۱۳۹۰.
۴۰۱۸۰۰ ۸۹۲‎ /۷۱ ۶۰۸ خ ‎۶۵۷‎ الف الامام الکاظم و ذرایه فی التراث الشعری و التاریخی و الفقهی/ تالیف اسماعیل الحاج عبدالرحیم الخفاف؛ راجعه و حقق نصوصه حمید مجید هدو.- الامانه العامه للعتبه الکاظمیه المقدسه، قسم الثقافه و الاعلام، ‎۱۴۳۱ق. = ‎۲۰۱۰م.
۴۰۲۷۷۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۷۷۴‎ الف الامامان موسی الکاظم و محمد الجواد: سیره و تاریخ/ تالیف محمد حسن آل یاسین.- العتبه الکاظمیه المقدسه، قسم الثقافیه و الاعلام، [‎۱۴۳۰ق. = ‎۲۰۰۹م.].
۴۱۳۴۳۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۵۴۳‎ م مهاجران موسوی: بررسی علمی زندگانی فرزندان و نوادگان حضرت امام موسی کاظم (ع) و علل مهاجرت آن‌ها به ایران/ تحقیق و تالیف جلیل عرفان‌منش.- تهران: امیرکبیر، ‎۱۳۹۱.
۴۱۳۹۱۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۷۸۳‎ الف امام کاظم علیه‌السلام/ مولف: علی روحبخش.- قم: ورع: امام همام، ‎۱۳۹۰.
۴۱۴۰۷۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ز ‎۲۱‎ ب بررسی احوال فرزندان امام موسی کاظم (ع) و نقش آنها در تاریخ تشیع/ یاسین زاهدی.- قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ‎۱۳۹۰.
۴۱۵۲۵۲ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۴۲۵‎ ز زندگی‌نامه امام موسی کاظم (ع)/ نویسنده مجتبی عبدی اسکندری؛ شاعر مریم جباری؛ تصویرگر زهره سیدمراغه.- مشهد: نگین هشتم، ‎۱۳۹۱.
۴۱۵۹۸۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۳۱۶‎ ح حکمتهای کاظمی: ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام کاظم علیه‌السلام/ جواد محدثی.- مشهد: به نشر، ‎۱۳۹۰.
۴۱۸۴۵۸ ک ‎۲۹۷‎ /۹۴ ه ‎۱۷۳‎ ب ‎۱۱ باران و اشک (ابراهیم بن ابی محمود)/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگری طاهره رضایی.- قم: حدیث نینوا؛ تهران: کمال اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۴۱۸۴۶۱ ک ‎۲۹۷‎ /۹۴ ه ‎۱۷۳‎ ن ‎۱۰ نامه‌ی خلیفه (عبدالله نجاشی)/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگری کوثر رضایی.- قم: حدیث نینوا؛ تهران: کمال اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۴۱۸۴۶۲ ک ‎۲۹۷‎ /۹۴ ه ‎۱۷۳‎ ث ‎۱۲ ثروتمند پابرهنه (بشر حافی)/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگری ملیحه احمدی.- قم: حدیث نینوا؛ تهران: کمال اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۴۱۸۴۶۳ ک ‎۲۹۷‎ /۹۴ ه ‎۱۷۳‎ د ‎۹ دو همسفر (عمار بن عبدالحمید)/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگری طاهره رضایی.- قم: حدیث نینوا؛ تهران: کمال اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۴۱۸۴۶۷ ک ‎۲۹۷‎ /۹۴ ه ‎۱۷۳‎ ه ‎۱۳ هدیه‌ی با ارزش (محمد بن علی نیشابوری)/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگری معصومه حاجی‌وند.- قم: حدیث نینوا؛ تهران: کمال اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۴۱۸۴۷۴ ک ‎۲۹۷‎ /۹۴ ه ‎۱۷۳‎ ک ‎۶ کتاب نماز (حریز بن عبدالله)/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگری کلثوم نظری.- قم: حدیث نینوا؛ تهران: کمال اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۴۱۸۴۷۵ ک ‎۲۹۷‎ /۹۴ ه ‎۱۷۳‎ خ ‎۱۱ خیمه‌ی آشنا (عمران بن عبدالله اشعری)/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگری معصومه حاجی‌وند.- قم: حدیث نینوا؛ تهران: کمال اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۴۱۸۴۷۶ ک ‎۲۹۷‎ /۹۴ ه ‎۱۷۳‎ ح ‎۷ حکیم طوس (جابر بن حیان)/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگری ملیحه احمدی.- قم: حدیث نینوا؛ تهران: کمال اندیشه، ‎۱۳۹۰.
۴۱۸۹۸۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۷۷۳‎ ک [منتهی ال‌آمال. برگزیده] کاظم آل محمد (ص): زندگانی حضرت امام موسی کاظم (ع)/ به کوشش گروه معارف کتاب سبز.- تهران: کتاب سبز، ‎۱۳۹۰.
۴۲۱۹۷۳ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۶۶۷‎ ب باغ مهربانی: زندگی‌نامه‌ی امام کاظم علیه‌السلام/ نورا حق‌پرست؛ تصویرگر میترا عبداللهی.- تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه، ‎۱۳۹۰.
۴۲۳۴۹۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۲۱۹ کاظم الغیظ: شهاده الامام موسی الکاظم علیه‌السلام/ اعداد: معهد سیدالشهداء علیه‌السلام للمنبر الحسینی.- بیروت: جمعیه المعارف الاسلامیه الثقافیه، ‎۱۴۳۲ق. = ‎۲۰۱۱م.
۴۲۹۹۵۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۷۳۹‎ ف فی رحاب الامام الکاظم علیه‌السلام/ فوزی آل سیف.- بیروت: دارالمحجه البیضاء، ‎۱۴۲۶ق. = ‎۲۰۰۵م.
۴۳۳۸۰۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ب ‎۸۶۶‎ م مروری بر اندیشه‌های سیاسی و اخلاقی امام کاظم علیه‌السلام/ نویسنده: احمد بهشتی.- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ‎۱۳۹۴.
۴۳۴۱۸۸ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۶۳۱‎ الف امام موسی کاظم (ع)/ نویسنده: اکرم مطلبی کربکندی؛ تصویرگر: طاهره رضایی؛ طرح و اجرا: شرکت طراحی هنری کالک.- تهران: گوهر اندیشه، ‎۱۳۹۱.
۴۳۴۹۸۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ب ‎۳۶۷‎ الف الامام موسی بن جعفر علیه‌السلام: شمس فی ظلمات السجون/ عادل عبدالرحمن البدری.- مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، ‎۱۴۳۳ق. = ‎۱۳۹۰.
۴۳۷۸۰۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۶۴۱‎ ز زندگی امام موسی کاظم (علیه‌السلام): امام موسی کاظم= (Kazem (PBUH/ مولف: حسین مظفر.- تهران: امیرکبیر، کتابهای جیبی، ‎۱۳۹۱.
۴۴۰۱۸۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۴۱۹‎ ز زندگانی باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر (ع)/ محمد تقی مدرسی؛ مترجم: محمد صادق شریعت.- قم: محبان الحسین (ع)، ‎۱۳۹۱.
۴۴۰۶۰۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۲۸۴‎ ز زندگانی امام کاظم علیه‌السلام/ احمد احمدی بیرجندی.- مشهد: به نشر، ‎۱۳۹۱.
۴۴۲۱۲۹ ک ‎۸‎فا‎۱‎ ک ‎۲۷۸‎ ک ‎۴ کبوتر کاظمین/ شاعر: محمد کامرانی اقدم؛ تصویرگر: لیلا باباخانی.- قم: حدیث نینوا، ‎۱۳۸۸.
۴۴۸۱۶۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ش ‎۹۳۸‎ ک کلمه الامام الکاظم علیه‌السلام/ حسن الشیرازی.- هیئه محمد الامین صلی‌الله علیه و آله و سلم، ‎۱۴۲۱ق. = ‎۲۰۰۰م.
۴۴۹۱۳۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۷۷۳‎ الف [منتهی ال‌آمال. برگزیده] امام کاظم (ع) را بیشتر بشناسیم: گزیده‌ای از کتاب منتهی ال‌آمال/ به قلم عباس قمی.- تهران: نور محبت، ‎۱۳۹۱.
۴۵۰۴۰۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۷۷۳‎ آ [منتهی ال‌آمال. برگزیده] آشنایی با حضرت امام کاظم (ع)/ عباس قمی.- تهران: دریای معرفت، ‎۱۳۹۱.
۴۵۰۴۱۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۷۷۳‎ الف ‎۱۳۹۱ [منتهی ال‌آمال. برگزیده] امام موسی کاظم (ع): برگرفته از کتاب شریف منتهی ال‌آمال/ عباس قمی.- تهران: برهان صادق، ‎۱۳۹۱.
۴۵۵۱۰۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۷۴۸‎ س سلو الکاظم علیه‌السلام عن جسر بغداد/ هشام آل قطیط.- بیروت: دارالفجر، ‎۱۴۳۱ق. = ‎۲۰۱۰م.
۴۵۹۵۹۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۳۱۶‎ ز زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه‌السلام همراه با چهل داستان و چهل حدیث/ به کوشش محمد اخلاصی.- قم: اوج علم: نوید اسلام، ‎۱۳۹۰.
۴۶۰۵۳۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۷۳۹‎ الف الامام الکاظم (ع) اضواء من سیرته/ محمود آل سیف.- بیروت: دارالعلوم، ‎۱۴۲۴ق. = ‎۲۰۰۴م.
۴۶۱۴۵۶ ک ‎۸‎فا‎۱‎ /۶۲ م ‎۸۴۱‎ /ج‌ع امام موسی کاظم (ع)/ مولف: مریم جیاری؛ تصویرگر: الهام اسدی.- [مشهد]: امامت، ‎۱۳۹۱.
۴۶۴۷۷۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۹۵۱‎ ح حکایاتی از زندگانی امام کاظم علیه‌السلام/ غلامرضا حیدری ابهری؛ ویراستار: مهدی صباغی.- اصفهان: بوستان فدک، ‎۱۳۹۲.
۴۶۷۵۲۳ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ه ‎۱۷۳‎ ب بازی عجیب: امام کاظم علیه‌السلام/ نویسنده ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگر الهه ارکیا.- قم: حدیث نینوا، ‎۱۳۹۱.
۴۶۷۷۴۶ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ه ‎۱۷۳‎ چ چرا او را کاظم علیه‌السلام نامیدند؟/ نویسنده: ابوالفضل هادی‌منش؛ تصویرگر: حکیمه شریفی؛ طراحی شرکت سیمای نور کوثر.- قم: حدیث نینوا، ‎۱۳۹۱.
۴۷۱۱۷۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۴۳۴‎ د داستانهایی از زندگانی باب الحوائج امام موسی بن جعفر (ع)/ علیرضا کربندی.- مشهد: دامینه: واسع، ‎۱۳۹۲.
۴۷۴۷۶۹ ۲۹۷‎ /۲۱۲ م ‎۲۸۱‎ ب ‎۱۳۹۲ [بحارالانوار. فارسی. برگزیده] ترجمه جلد یازدهم بحارالانوار/ تالیف: محمد باقر مجلسی؛ مترجم: موسی خسروی.- تهران: اسلامیه، ‎۱۳۹۲.
۴۷۵۷۵۶ ۲۹۷‎ /۲۱۸ م ‎۸۴۱‎ چ ‎۱۳۹۲ چهل گل از گلستان باب الحوائج، امام موسی کاظم علیه‌السلام/ تدوین: محسن ماجراجو.- قم: دیانت، ‎۱۳۹۲.
۴۷۵۸۴۸ ۲۹۷‎ /۰۲ ی ‎۵۲‎ زگ/ س سه رساله همراه با دوازده مقاله و اثر مکتوب در شرح حال و شرح آثار ایشان/ تالیف محمد کاظم طباطبائی یزدی؛ به قلم و کوشش علی اکبر زمانی‌نژاد.- قم: خداداد، ‎۱۳۹۱.
۴۷۸۱۰۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ف ‎۳۳۴ فرازهایی از زندگانی امام موسی علیه‌السلام/ مولف: گروه محققین موسسه البلاغ؛ به اهتمام: محمود شریفی.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ‎۱۳۹۲.
۴۷۸۵۶۸ ۲۹۷‎ /۹۵ الف ‎۷۶۴‎ ط طلوع نور هفتم: تحقیقی در ماه ذی‌الحجه و سال‌روز ولادت امام کاظم علیه‌السلام…/ محمد رضا امام جزائری؛ تدوین: اصغر غلامی.- قم: روضه العباس علیه‌السلام، ‎۱۳۹۲.
۴۷۹۸۰۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ه ‎۱۷۳‎ ک کلیم مهرورزی: برگزیده‌ای از سیره‌ی امام موسی کاظم علیه‌السلام/ مولف: ابوالفضل هادی‌منش؛ گزینش مطالب: واحد پژوهش نشر بهار دلها.- قم: بهار دلها، ‎۱۳۹۲.
۴۸۵۱۴۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ز ‎۷۳‎ و وصیه الامام موسی بن جعفر (علیهما السلام) لهشام بن الحکم “دارسه فی الفن و الموضوع”/ محمد محمود زوین، عباس علی الفحام.- نجف: التمیمی، ‎۱۴۳۲ق. = ‎۲۰۱۱م.
۴۸۹۳۵۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ د ‎۸۶۴‎ ز زندگانی امام موسی کاظم (ع) چشمه حکمت همراه با داستانی پندآموز/ فاطمه دهکردی.- تهران: کاشف، ‎۱۳۹۲.
۴۹۰۶۱۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۹۵۶‎ پ پیشوای آزاده؛ زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امام موسی بن جعفر (ع)/ مهدی پیشوایی، نورالله علیدوست خراسانی.- قم: دفتر نشر معارف، ‎۱۳۹۲.
۴۹۲۸۴۵ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ط ‎۸۵۱‎ الف الامام الکاظم علیه السلام/ اعداد: امل طنانه؛ مراجعه و تصحیح: نضال علی؛ رسوم: سعید عبدالساتر.- بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، ‎۱۴۲۵ق. = ‎۲۰۰۵م.
۴۹۳۹۷۷ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۹۵۹‎ م من امام کاظم علیه‌السلام را دوست دارم/ نویسنده غلام رضا حیدری ابهری؛ تصویرگر طاهره رضایی.- قم: جمال، ‎۱۳۹۳.
۴۹۴۳۱۸ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ و ‎۴۶۵‎ الف امام کاظم علیه‌السلام/ پدیدآورندگان: مهدی وحیدی صدر، محمد رضازاده جویباری؛ تصویرگر: احسان سلیمانی.- قم: نشرا، ‎۱۳۹۳.
۴۹۶۱۵۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۵۶۵‎ ز زندگانی امام موسی بن جعفر (علیه‌السلام)/ حسین حسین‌زاده اوره نطنزی.- قم: بیان روشن، ‎۱۳۹۳.
۴۹۷۴۸۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۸۹۳‎ ه ‎۱۳۹۲ هفتمین فصل شکفتن/ کمال السید؛ مترجم: حسین سیدی.- قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ‎۱۳۹۲.
۴۹۸۰۵۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ آ ‎۹۵۳‎ ح ‎۱۳۷۶ حضرت امام موسی کاظم (ع)/ نوشته: مهدی آیت‌اللهی.- تهران: جهان آرا، ‎۱۳۷۶.
۵۰۱۵۴۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ج ‎۸۲۶‎ ط طریق جنازه الامام موسی بن جعفر علیه‌السلام: من السجون الی مقابر قریش: “بحث تاریخی ـ خططی”/ تالیف: فوزی مصطفی هادی الجوخجی؛ تحقیق الهوامش: منیر صادق نجم.- کربلاء: دارالکفیل، ‎۱۴۳۱ق.
۵۰۳۰۱۸ ۸۹۲‎ /۷۱ م ‎۸۴۲‎ م من النوادر الادبیه للسید محمد القزوینی الحلی فی الامامین الکاظمین علیهماالسلام.- کاظمین: الامانه العامه للعتبه الکاظمیه المقدسه، قسم الشؤون الفکریه و الثقافیه، ‎۱۴۳۵ق. = ‎۲۰۱۴م.
۵۰۳۴۴۴ ۸۹۲‎ /۱۶۰۸ م ‎۸۷۶‎ /ج مهرجان الامامین الجوادین علیهما السلام للشعر العربی: بمناسبه الذکری ‎۱۲۵۰ لاستشهاد الامام موسی بن جعفرعلیه السلام تحت شعار….- کاظمین: الامانه العامه للعتبه الکاظمیه المقدسه، قسم الشؤون الفکریه و الثقافیه، ‎۱۴۳۳ق. = ‎۲۰۱۲م.
۵۰۴۹۲۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ خ ‎۱۳۹‎ ف فقه الامام موسی بن جعفر علیهماالسلام/ محمد علی الخادمی الصدر.- مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۳۹۲ = ‎۱۴۳۴ق.
۵۰۵۲۵۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ و ‎۴۵۵‎ الف امام موسی بن جعفر علیهماالسلام نورالله فی ظلمات الارض/ وحید خراسانی.- قم: مدرسه الامام باقر العلوم (ع)، ‎۱۳۹۳.
۵۰۵۳۸۲ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۸۵۷‎ الف امام کاظم (علیه السلام): پدر حضرت فاطمه معصومه (س)/ نویسنده محمد مهاجرانی؛ اجرا: گرافیک برتر.- قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، ‎۱۳۹۳.
۵۰۵۴۹۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ش ‎۱۱۱‎ د ‎۱۴۳۵ دور الخیال الادیولوجی فی صناعه الروایه التاریخیه/ غالب حسن الشابندر.- بغداد، ‎۱۴۳۵ق = ‎۲۰۱۴م.
۵۰۹۸۶۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۲۳۵ اثر الامام الکاظم علیه‌السلام فی تربیه الامه.- کاظمین: الامانه العامه للعتبه الکاظمیه المقدسه، الشوون الفکریه و الثقافیه، ‎۱۴۳۳ق.
۵۱۰۱۹۲ ۲۹۷‎ /۷۶۴۷ ب ‎۳۳۶‎ الف این جا کاظمین است/ مجتبی بحرینی.- مشهد: یوسف فاطمه (ع)، ‎۱۳۹۳.
۵۱۳۳۰۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ی ‎۸۳‎ س سیره الامام موسی الکاظم علیه‌السلام: دراسه تحلیلیه للسیره الاخلاقیه و العلمیه و السیاسیه للامام الکاظم علیه‌السلام (۱۲۸ – ‎۱۸۳ه)/ ۷۴۵ – ‎۷۹۹م)/ عبدالله احمد الیوسف.- بیروت: دارالمحجه البیضاء، ‎۱۴۳۴ق. = ‎۲۰۱۳م.
۵۱۳۴۵۵ ۲۹۷‎ /۲۱۸ م ‎۸۴۲‎ ح حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام الکاظم/ نویسنده: مرضیه خطیب شهیدی؛ ویراستار: نسرین ذبیح غلامی.- تهران: کانون علوم خطیب، ‎۱۳۹۴.
۵۲۴۸۷۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ز ‎۲۴‎ ق ‎۱۴۲۹ قصص باب الحوائج الامام موسی الکاظم علیه‌السلام/ ماجد ناصر الزبیدی.- بیروت: الایام، ‎۱۴۲۹ق. = ‎۲۰۰۸م.
۵۲۵۲۴۴ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ب ‎۲۸۷‎ الف امام کاظم (ع)/ کریم باوفا؛ تصویرگر: حسن فیض عسگری.- تبریز: احرار، ‎۱۳۹۴.
۵۳۰۱۷۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۷۹۴‎ ل لمحات و اسرار من حیاه سابع الانوار الامام الموسی بن جعفر علیهماالسلام/ اعداد یحیی محمد السودانی.- بغداد: دارالکتاب العربی، ‎۱۴۳۶ق. = ‎۲۰۱۴م.
۵۳۵۹۱۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۷۱۶‎ ق قصه‌ی زندگی امام موسی کاظم (ع)/ نویسنده: عباس رمضانی؛ تصویرگر: فریبا بروفر.- تهران: کتاب تارا، ‎۱۳۹۳.
۵۳۵۹۳۳ ۲۹۷‎ /۶۸ و ‎۱۲۷‎ ح حکمرانی بر دل‌ها (مهارت آموزشی: ارتباط موثر)/ نویسنده: بهروز واثقی؛ تصویرگر و طراح جلد: محمد آژیرنیار.- تهران: کالج برتر: نگاه نوین، ‎۱۳۹۲.
۵۳۶۳۳۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۷۷۳‎ و/ ب باب الحوائج علیه‌السلام/ برگزیده‌ای از کلام شیخ عباس قمی.- تهران: برگا، ‎۱۳۹۲.
۵۳۶۷۲۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۱۷۹‎ الف امام موسی کاظم علیه‌السلام/ مسعود ساعدی‌نیا.- تهران: سفیر رشد، ‎۱۳۹۳.
۵۳۷۰۹۶ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ی ‎۵۹‎ ح حضرت موسی کاظم علیه‌السلام. حضرت علی بن موسی الرضا علیهماالسلام/ نویسندگان: زهرا یعقوبی، فاطمه بختیاری؛ تصویرگر: فرشته منعمی؛ طرح و اجرا: شرکت سیمای نور کوثر.- قم: براق، ‎۱۳۹۴.
۵۳۷۱۰۰ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۷۴۱‎ س سیره الکاظم الامام موسی بن جعفر علیهاالسلام. سیره الرضا الامام علی بن موسی علیهماالسلام/ اعداد: وارث الکندی؛ رسوم: فردوس منعم.- نجف: دارالبراق لثقافه الاطفال، ‎۲۰۱۵م.
۵۳۷۳۰۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۶ ۱۳۹۲ امام موسی‌کاظم علیهاالسلام/ محمد باقر مجلسی، عباس قمی، محدث اربلی.- تهران: بی‌زمان، ‎۱۳۹۲.
۵۳۷۴۴۸  م ۲۹۷‎ /۹۵۶ ۰۱۶ ن ‎۴۵۶‎ ک کتابشناسی کاظمین: فهرستواره آثار منتشر شده درباره امام کاظم و امام جواد علیهم‌السلام/ اباذر نصراصفهانی؛ تدوین: پژوهشکده حج و زیارت.- تهران: مشعر، ‎۱۳۹۴.
۵۳۷۶۸۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۷۶۶ ۱۳۹۴ امام موسی کاظم علیه‌السلام/ عباس قمی، محمد باقر مجلسی، محدث اربلی؛ تدوین گروه معارف نشر آثل.- تهران: آثل، ‎۱۳۹۴.
۵۳۷۹۹۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۷۱۶‎ م مزرعه‌ای در مدینه: داستان‌ها و روایت‌هایی از زندگی امام موسی کاظم (ع)/ عباس رمضانی، صدیقه قاسمی.- تهران: کتاب تارا، ‎۱۳۹۳.
۵۳۸۰۶۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۳۴۶‎ م موسی بن جعفر علیه السلام امام کاظم/ مرضیه محمدزاده.- تهران: دلیل ما، ‎۱۳۹۴.
۵۳۸۸۶۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۳۶۶‎ الف الامام موسی بن جعفر الکاظم علیه‌السلام و روایاته الفقهیه: دراسه تحلیلیه/ تالیف عبدالساده محمد الحداد.- کربلاء: العتبه الحسینیه المقدسه، قسم الشوون الفکریه و الثقافیه، شعبه الدراسات و البحوث الاسلامیه، ‎۱۴۳۶ق. = ‎۲۰۱۵م.
۵۴۱۵۳۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۷۸۳‎ ز زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه‌السلام/ مولف: عبدالوهاب منتظری شاهرودی.- تهران: شهرآب: آینده‌سازان، ‎۱۳۹۴.
۵۴۷۴۱۴ ۸‎فا‎۱‎ /۶۲ م ‎۸۴۱‎ /خ‌گ امام کاظم علیه‌السلام در آینه شعر/ گردآوری: محمد خرم‌فر.- تهران: دلیل ما، ‎۱۳۹۴.
۵۴۷۶۷۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۷۹۴‎ س/ الف امام کاظم علیه‌السلام سالار بغداد/ علی کورانی عاملی؛ مترجم: جعفر آریانی.- تهران: دلیل ما، ‎۱۳۹۴.
۵۵۳۲۵۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۵۷۳‎ ت تحلیل قرآنی سیره اخلاقی – عبادی امام کاظم علیه‌السلام/ مولف: مهدی سعیدی.- قم: مهر امیرالمومنین (ع)، ‎۱۳۹۴.
۵۵۳۸۶۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ف ‎۸۴۲‎ ف فرزندان موسی بن جعفر علیه‌السلام/ مولف: علی فلسفی؛ تصحیح و ویراستاری نسرین پاریزی.- مشهد: خورشید خاور، ‎۱۳۹۴.
۵۵۴۹۴۱ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ د دوست غریبه‌ها/ به روایت محمود پوروهاب؛ تصویرگر نغمه صالحی؛ ویراستار: حمید گروگان.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۹۵.
۵۵۴۹۴۲ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ س سوغات سفر/ به روایت محمود پوروهاب؛ تصویرگر: نغمه صالحی؛ ویراستار: حمید گروگان.- تهران: قدیانی: کتابهای بنفشه، ‎۱۳۹۵.
۵۵۴۹۵۱ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ ب بابا بزرگ کجا می‌روی؟/ به روایت محمود پوروهاب؛ تصویرگر نغمه صالحی؛ ویراستار: حمید گروگان.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۹۵.
۵۵۵۲۱۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۶۶۷ کلیم مهرورزی/ تهیه و تنظیم: اداره کل قرآن، عترت و نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش.- تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت، ‎۱۳۹۴.
۵۵۶۶۲۱ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ ک کشاورز بدزبان/ به روایت محمود پوروهاب؛ تصویرگر نغمه صالحی.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۹۵.
۵۵۶۶۲۲ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ م/ د دزد و مرد مهربان/ محمود پوروهاب؛ تصویرگر نغمه صالحی.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۹۵.
۵۵۶۶۳۶ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ ک کار بزرگ/ به روایت محمود پوروهاب؛ تصویرگر: نغمه صالحی؛ ویراستار: حمید گروگان.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۹۵.
۵۵۶۶۷۸ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ م ملخ‌های گرسنه/ محمود پوروهاب؛ تصویرگر نغمه صالحی؛ ویراستار: حمید گروگان.- تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ‎۱۳۹۵.
۵۵۶۹۰۲ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ ه هارون و لباس زیبا/ به روایت محمود پوروهاب؛ تصویرگر: نغمه صالحی؛ ویراستار: حمید گروگان.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۹۵.
۵۶۱۲۵۵ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ ز زن و گاوش/ محمود پوروهاب؛ تصویرگر نغمه صالحی؛ ویراستار حمید گروگان.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۹۵.
۵۶۲۷۵۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۷۸۵‎ ش ‎۲۰۱۴ الشهید الممتحن الامام موسی بن جعفر علیه‌السلام/ تالیف محمد علی حلو.- کاظمین: الامانه العامه للعتبه الکاظمیه المقدسه، الشوون الفکریه و الثقافیه، ‎۱۴۳۵ق = ‎۲۰۱۴م.
۵۶۴۳۳۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۴۵۷‎ س سفینتا النجاه الامامان الکاظم و الرضا فی البصره/ جواد کاظم النصرالله، انتصار عدنان العواد.- طبعه منقحه.- بصره: دارالکفیل، ‎۲۰۱۴م = ‎۱۴۳۵ه.
۵۶۵۴۸۳ ک ‎۲۹۷‎ /۶۸ د ‎۱۹۲‎ الف انگور مسموم/ [نویسنده: اسماعیل داستانی]؛ طرح و اجرا: شرکت رسانه‌گستر بنیسی؛ مدیر اجرایی: محمدطاهر داستانی بنیسی.- قم: علامه بنیسی، ‎۱۳۹۲.
۵۶۷۶۳۳ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ ح حاکم و شترها/ به روایت محمود پوروهاب؛ تصویرگر: نغمه صالحی؛ ویراستار: حمید گروگان.- تهران: قدیانی، کتابهای بنفشه، ‎۱۳۹۱.
۵۶۸۶۰۴ ۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ الف/ ف فواره گنجشک‌ها: زندگی داستانی امام جعفر صادق (علیه‌السلام)/ محمود پوروهاب.- قم: مسجد مقدس جمکران، ‎۱۳۹۵.
۵۶۹۶۸۷ ۸۹۲‎ /۷۱۶ م ‎۸۴۲‎ و ‎۱۴۳۷ و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین: مدح سابع الائمه الکرام حضره موسی بن جعفر علیهما الصلاه و السلام/ تالیف محمد عباس الموسوی الشوشتری الجزائری؛ تحقیق غزوان سهیل الکلیدار.- الامانه العامه للعتبه الکاظمیه المقدسه، الشوون الفکریه و الثقافیه، ‎۱۴۳۷ق = ‎۲۰۱۵م.
۵۷۵۱۰۶ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ه ‎۴۳۶‎ الف امام موسی کاظم (ع)/ نویسنده محسن هجری؛ تصویرگر میترا عبداللهی.- تهران: شهر قلم، ‎۱۳۹۵.
۵۷۶۴۲۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۸۷۶ رهبر والاگهر: موسی بن جعفر علیهما صلوات الله الملک الاکبر/ صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران.- [‎۱۳۵۱].
۵۷۶۸۷۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ت ‎۲۲۱ تاریخ اسلام در عصر امامت: دوران زندگی امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم‌السلام/ تهیه‌کننده مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.- تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی، ‎۱۳۷۵.
۵۷۸۱۸۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ غ ‎۳۴‎ الف الامام موسی بن جعفر الکاظم (ع) و مدرسه اهل البیت فی مرحله الاکتمال دراسه فی الفکر و السیره/ زهیر غزاوی.- دمشق، ‎۲۰۰۰م.
۵۸۰۰۲۳ ۲۹۷‎ /۲۱۸ م ‎۸۴۱‎ چ ‎۱۳۹۵ چهل حدیث کاظمی علیه‌السلام/ گزینش علیرضا سبحانی‌نسب.- قم: جمال، ‎۱۳۹۵.
۵۸۰۷۹۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۳۵۷‎ الف امام کاظم علیه‌السلام/ اسدالله محمدی‌نیا.- قم: سبط اکبر (ع)، ‎۱۳۹۵.
۵۸۲۸۲۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۸۴۱ ۱۴۳۶ موسوعه الامام الکاظم علیه‌السلام/ اللجنه العلمیه فی مؤسسه ولی العصر علیه‌السلام للدراسات الاسلامیه؛ باشراف محمد الحسینی القزوینی… [و آخرون].- قم: موسسه ولی العصر علیه‌السلام للدراسات الاسلامیه، ‎۱۴۳۶ق.
۵۸۶۴۳۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ س ‎۸۶۱‎ ز [زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام. برگزیده] زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام: حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام)/ اثر احمد سیاح؛ تدوین عبدالحمید سیاح.- تهران: اسلام، ‎۱۳۹۵.
۵۸۷۸۷۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۵۴۹‎ الف امام موسی کاظم علیه‌السلام/ جواد نعیمی؛ ویراستار علمی زینب آقاگلی‌زاده، مرضیه رستمیان.- مشهد: شرکت به نشر، ‎۱۳۹۵.
۵۸۹۸۶۰ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ی ‎۶۳‎ د ‎۱۹۹۴ سیره الامام الکاظم علیه‌السلام/ تالیف محمدعلی الیقظان.- بیروت: دارالحق، ‎۱۹۹۴م = ‎۱۴۱۴ق.
۵۹۳۲۷۸ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۷۴۹‎ د داستان‌هایی از زندگی امام موسی کاظم (ع)/ نویسنده: مجید ملامحمدی؛ تصویرگر مرضیه قوام‌زاده؛ ویراستار رامین باباگل‌زاده.- قم: کتاب جمکران، گنجشک‌های جمکران، ‎۱۳۹۵.
۵۹۴۲۰۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۱۱۴‎ ب/ الف الامام موسی بن جعفر الکاظم سیره و تاریخ/ تالیف عفیف النابلسی.- نجف: موسسه الشیخ المظفر الثقافیه؛ بیروت: مرکز اهل البیت علیهم السلام للبحوث و الدراسات.
۵۹۶۹۶۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۴۳۳‎ ر رهبری در اسارت: امام موسی کاظم (علیه‌السلام)/ باز آفریده امیرمهدی مرادحاصل؛ تصویرگر محمدحسین صلواتیان؛ ویراستاران اکبر محمدی، جلال خدایی.- تهران: مهرآزما، ‎۱۳۹۵.
۵۹۶۹۸۳ ۲۹۷‎ /۲۱۸ م ‎۸۴۱‎ الف/ چ چهل حدیث خودمونی از امام موسی کاظم علیه‌السلام/ نویسنده حسین زمانی.- تهران: کتاب تارا، ‎۱۳۹۵.
۵۹۷۲۷۳ ۲۹۷‎ /۹۵۶ م ‎۴۱۹‎ ز ‎۱۳۷۷ زندگانی باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیه السلام/ محمدتقی مدرسی.- تهران: بقیع، ‎۱۳۷۷.
۶۰۰۰۸۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ق ‎۷۷۳‎ م ‎۱۳۹۵ [منتهی‌ال‌آمال. برگزیده] زندگانی و شخصیت کاظم آل‌محمد حضرت امام موسی کاظم (ع) برگرفته از منتهی‌ال‌آمال/ مولف عباس قمی.- تهران: کافل، ‎۱۳۹۵.
۶۰۷۰۸۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ح ‎۵۶۲‎ و وردات المدینه: موسویات/ دعاء ابراهیم حسین.- ‎۲۰۱۶م.
۶۱۰۶۱۳ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ خ ‎۳۶۱‎ الف از باب الحوائج امام کاظم (ع) برام بگو/ نویسنده صدیقه خداخواه؛ تصویرگر مهشید شادمهر.- تهران: قیوم، ‎۱۳۹۱.
۶۱۰۶۸۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۵۲۷ د اسلام حلنده ستوری: د امام موسی کاظم (ع) ژوند/ لیکوال: د راه حق مؤسسی د لیکوالانو غونده؛ ژباره: عبدالرحیم درانی.- قم: د اهلبیتو نریواله غونده، ‎۱۳۸۶.
۶۱۱۳۹۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ خ ‎۲۳۱‎ /آگ حضرت امام موسی کاظم علیه‌السلام کی سیاسی اور مجاهدانه زندگی: رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (دام ظله الوارف) کی بیانات اور تقادیر کی روشنی مین/ مترجم: سیدکوثر عباس موسوی؛ پروف ریدنگ و تصحیح: سیدعقیل حیدر زیدی؛ به کوشش: مدیریت زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی.- [مشهد]: مدیریت زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی، ‎۱۴۳۸ق = ‎۲۰۱۷م = ‎۱۳۹۵.
۶۱۲۴۹۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۴۵۵ ۱۳۸۷ عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام کاظم علیه‌السلام (اثبات حقانیت مذهب تشیع)/ تهیه و تنظیم واحد تحقیقاتی گل نرگس.- قم: شمیم گل نرگس، ‎۱۳۸۷.
۶۱۴۳۶۱ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۶۵۷‎ الف امام موسی کاظم (ع)/ نویسنده: فریبا کلهر؛ تصویرگر: نوشین صفاخو؛ ویراستار: مصطفی رحماندوست.- مشهد: به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)، کتابهای پروانه، ‎۱۳۸۷.
۶۱۵۳۰۲ ک ‎۲۹۷‎ /۹۵۶ د ‎۱۲۹‎ م معصوم نهم: زندگی‌نامه حضرت امام موسی کاظم (ع)/ نویسنده عباس داداش‌زاده (فانی تبریزی)؛ تصویرگر جلال پیرمرزآباد؛ ویراستار محمدرضا صبوری.- تهران: آسمان اندیشه، ‎۱۳۹۶.
۶۲۸۱۵۵ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ب ‎۳۶۷‎ الف ‎۱۳۹۶ الامام موسی بن جعفر علیه‌السلام: علو فی الحیاه و خلود فی الممات: سیره موجزه فی حیاه الامام الکاظم علیه‌السلام/ تالیف: عادل عبدالرحمن البدری.- مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ‎۱۴۳۹ ق.  = ‎۱۳۹۶.
۶۲۸۳۱۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ الف ‎۹۸۱‎ س سرچشمه نور امام موسی کاظم (علیه‌السلام)/ محمود ایگدر.- کرج: سرافراز، ‎۱۳۹۵.
۶۳۰۷۹۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ف ‎۱۷۳‎ ک کاظم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین ابوالحسن موسی بن جعفر الکاظم علیه آلاف و التحیه و ثناء/ تالیف سید فیض‌الله فاطمی فلاح؛ [تهیه و تنظیم] موسسه تنظیم و حفظ و نشر آثار حضرت استاد فاطمی فلاح.- تهران: تاویل، [‎۱۳۹۷].
۶۳۱۲۴۹ ۲۹۷‎ /۹۵۶ پ ‎۷۸۵‎ د ‎۱۰ قصه از امام کاظم (ع)/ به روایت محمود پوروهاب؛ تصویرگر نغمه صالحی؛ ویراستار حمید گروگان.- تهران: قدیانی، کتاب‌های بنفشه، ‎۱۳۹۶.
۶۳۳۷۹۲ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ک ‎۷۹۴‎ س سید بغداد: پژوهشی در زندگانی امام کاظم علیه‌السلام/ علی کورانی عاملی؛ ترجمه محمد تقدمی صابری؛ ویراسته محمدطاهر چهارجوی.- مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، ‎۱۳۹۷.
۶۳۸۵۲۱ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ع ‎۴۲۴‎ الف امام کاظم علیه‌السلام/ نویسنده زهرا عبدی؛ تصویرگر عاطفه فتوحی.- قم: کتاب جمکران، گنجشک‌های جمکران، ‎۱۳۹۷.
۶۳۸۹۶۳ ک ‎۸‎فا‎۳‎ م ‎۸۵۷‎ ن نه ریخت و پاش، نه اسراف: پنج حدیث از امام کاظم علیه‌السلام/ نویسنده سید محمد مهاجرانی؛ تصویرگر مهناز رضایی.- قم: جمال، کتاب‌های سلام، ‎۱۳۹۷.
۶۳۹۳۵۶ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ن ‎۵۷۷‎ ت ‎۱۴۳۵ تاریخ الامامین الکاظمین علیهماالسلام و روضتهما الشریفه/ تالیف ابن الحاج محمد النقدی جعفر؛ تحقیق غزوان سهیل الکلیدار.- الامانه العامه للعتبه الکاظمیه المقدسه، الشؤون الفکریه و الثقافیه، ‎۱۴۳۵ق. = ‎۲۰۱۴م.
۶۳۹۷۲۶ ک ‎۸‎فا‎۳‎ م ‎۹۵۳‎ آ آقای خورشید مهربان. ابرک و دختر دانا/ نویسنده سیده نرگس میرفیضی؛ تصویرگر متین سادات‌حسینی‌نژاد.- مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت تبلیغات اسلامی، کبوترانه، ‎۱۳۹۷.
۶۴۱۱۱۸ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ر ‎۵۷۴‎ الف امام موسی کاظم علیه‌السلام (تاریخ و سیره)/ تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، اداره مشاوره و پاسخ؛ تدوین و تالیف محمدمهدی رضایی.- قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ‎۱۳۹۶.
۶۴۴۷۲۰ ۲۹۷‎ /۹۸ ح ‎۲۷۸‎ گ گوهر نهفته/ محمدعلی معلم حبیب‌آبادی؛ ویراستار سمیه دقاغیان.- اصفهان: قبسات، ‎۱۳۹۷.
۶۴۶۳۹۷ ۲۹۷‎ /۹۵۶ ب ‎۵۱۳‎ م مقتل الامام الکاظم علیه‌السلام/ اعداد  محمد البرهانی؛ مراجعه السید قتاد الحسینی.- [–‎۱۳].

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 2 =

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.
فارسی
العربية فارسی